Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

DENNÍ STUDIUM - ČTYŘLETÉ

Obor: Praktická sestra (53-41-M/03) 

Školní vzdělávací program: Praktická sestra

Podmínky přijetí ke studiu do 1. ročníku denního studia pro školní rok 2019/2020 předpokládaný počet přijímaných žáků v dalším kole: 5

Řádně vyplněná přihláška k dennímu studiu včetně vyjádření lékaře o způsobilosti ke studiu. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami dodají žádost o úpravu podmínek a doporučení školského poradenského zařízení o úpravě podmínek v přijímacím řízení. Termín odevzdání přihlášky do 17. 6. 2019

Jednotná přijímací zkouška - veškeré aktuální informace včetně testů najdete na www.CERMAT.cz  

 

 

Další kolo přijímacího řízení - bližší informace v přílohách níže.

- prospěch ze základní školy 8. třída a 1. pololetí 9. třídy včetně chování

- písemně doložené aktivity, úspěchy v soutěžích, diplomy z mimoškolní činnosti, účast a činnost v zájmových kroužcích

- motivační dopis - uchazečem vlastnoručně písemně vypracovaný záznam o svých zájmech, trávení volného času a motivaci k výkonu budoucího povolání (max. 2 strany formátu A4)

- zohledňujeme složení předmětů, bezproblémové chování a průměrný prospěch do 2,0 v 8. a 9. třídě

 

- podrobná kritéria jsou k dispozici níže ke stažení

 

Informace pro uchazeče - cizince (viz odkaz níže)

Školský zákon 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 60b odst. 5

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury.  Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, škola u těchto osob ověří rozhovorem. 

Pobyt v ČR: Všichni uchazeči, kteří nemají občanství ČR, musí v případě přijetí nejpozději v den nástupu ke studiu dodat platné potvrzení o legálním dlouhodobém pobytu v ČR.

Nostrifikace: Doklad o uznání zahraničního vzdělání musí uchazeči předložit nejpozději v den, kdy se stanou žáky střední školy. (Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)

 

DÁLKOVÉ ZKRÁCENÉ STUDIUM - DVOULETÉ

Obor: Praktická sestra (53-41-M/03) 

dvouleté dálkové zkrácené studium (pro ty, kteří úspěšně odmaturovali v jiném oboru)

Školní vzdělávací program: Praktická sestra 

 

Podmínky přijetí ke studiu do 1. ročníku dálkového zkráceného studia předpokládaný počet přijímaných žáků: 30

Uchazeči dálkového zkráceného studia NEKONAJÍ jednotnou přijímací zkoušku

- řádně vyplněná přihláška k dálkovému studiu včetně vyjádření lékaře o způsobilosti ke studiu, termín odevzdání přihlášky pro 2. kolo se prodlužuje do 14. května 2019

- úspěšně vykonaná maturita v jiném oboru: uchazeči předkládají originál nebo ověřenou kopii maturitního vysvědčení - maturitní zkouška konaná na zahraniční škole nenahrazuje společnou část maturitní zkoušky

- morální a občanská bezúhonnost - uchazeči doloží výpisem z rejstříku trestů ne starším jak 3 měsíce

- předložení dokladů o pracovní praxi (pokud budou požadovat její uznání) – týká se uchazečů, kteří pracují ve zdravotnickém zařízení nebo v zařízení sociální péče a práce je vykonávána na pozici v přímé péči o nemocné / klienty.  

Poznámka: Uchazeči (cizinci), kteří maturovali v zahraničí, nemohou být přijati k tomuto typu studia, protože jim dle stávající legislativy nemůže být uznána společná část maturitní zkoušky.

Další informace získáte u zástupkyně ředitelky.

 

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů 

(podle § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst. 2 školského zákona).

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

 

Další informace získáte u zástupkyně ředitelky

PhDr. Martina Margaritovová, tel.: 224 943 108