Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

Podzimní zkušební období 2023

 

Podání přihlášky

Přihlášku k maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období 2023 lze odevzdat řediteli školy, a to nejpozději do 26. června 2023. Předvyplněné přihlášky jsou k dispozici v týdnu od 13.6. 2023, žák musí přihlášku podepsat a následně potvrdit výpis z přihlášky. 

Didaktické testy společné části se v podzimním zkušebním období budou konat v období od 4. 9. do 8.9. 2023 na spádových  školách. Podrobný časový rozvrh stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 15. srpna 2023. Didaktické testy se budou konat na spádových školách. 

Místo, termín a čas bude uveden na pozvánkách, které budou doručeny e-mailem.Výsledky didaktických testů budou zpřístupněny školám 10. září 2023. Na „Výsledkový portál žáka“ budou automaticky zaslány výsledky žákům, kteří se účastnili MZ v jarním období. Tito žáci nemusí obnovovat registraci. Ostatní se mohou registrovat od 1. 8. 2023 – kód najdete na výpisu z přihlášky

Zkoušky profilové části a termíny v podzimním zkušebním období 2023

Třída 2.PD – obor praktická sestra - dálkové zkrácené studium

Ústní zkouška z ošetřovatelství - 8. 9. 2023

Třída 4.PA, 4.PB – obor praktická sestra - denní studium 

        4.ZA - obor zdravotnický asistent

Písemné maturitní zkoušky: termín 6. 9. 2023

Ústní zkouška: ošetřovatelství, český jazyk a literatura, anglický jazyk 

Termín: 8. 9. 2023 od 8 hodin, přesný časový rozpis dostanou maturanti na začátku září – po opravných zkouškách, kdy bude znám počet maturujících.

 

Informace k maturitním zkouškám JARO 2023 - již proběhlo ! - PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 BUDE AKTUALIZOVÁNO

Ředitelka Církevní střední zdravotnické školy Jana Pavla II. stanovila pro školní rok 2022/ 2023  níže uvedenou nabídku povinných a nepovinných maturitních zkoušek.

Školský zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění účinném od 27. 2. 2021 Vyhláška č. 177/2009 Sb.,o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění účinném od 15. 10. 2020 

Společná část maturitní zkoušky   Bližší informace ZDE

Didaktické testy – český jazyk a literatura a anglický jazyk

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů (předměty: český jazyk a literatura a anglický jazyk) v jarním zkušebním období roku 2023 od úterý 2. května 2023 do pátku 5. května 2023

Profilová maturitní zkouška 

Písemné práce a praktické maturitní zkoušky profilové části (konkrétní termíny pro jednotlivé třídy budou doplněny) 

Ústní maturitní zkoušky (konkrétní termín pro jednotlivé třídy bude doplněn)

 

Obor – Praktická sestra, 53-41-M/03, školní vzdělávací program „Praktická sestra“

Obor – Zdravotnický asistent, 53-41-M/01, školní vzdělávací program „Praktická sestra“ opravné termíny, OTÁZKY PRO TENTO OBOR ZŮSTÁVAJÍ STEJNÉ JAKO PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

forma: denní studium

Povinné profilové maturitní zkoušky:

Český jazyk a literatura: ústní a písemná maturitní zkouška

Anglický jazyk: ústní a písemná maturitní zkouška

Ošetřování nemocných: praktická maturitní zkouška

Ošetřovatelství: ústní maturitní zkouška

Nepovinné zkoušky :

Křesťanská nauka – ústní maturitní zkouška

Somatologie – ústní maturitní zkouška

Informační a komunikační technologie – ústní maturitní zkouška s praktickou prezentací

Psychologie a komunikace – maturitní práce a její obhajoba

 

Obor – Praktická sestra, 53-41-M/03, školní vzdělávací program „Praktická sestra“

forma: dálkové zkrácené studium

Povinné profilové maturitní zkoušky:

Ošetřování nemocných: praktická maturitní zkouška

Ošetřovatelství: ústní maturitní zkouška

Nepovinné zkoušky:

Křesťanská nauka – ústní maturitní zkouška

Somatologie – ústní maturitní zkouška

Psychologie a komunikace – maturitní práce a její obhajoba

 

Rozpis témat pro jednotlivé předměty: viz níže odkaz  s přehledem témat

• Přihlášky k MZ (včetně opravných zkoušek) v jarním zkušebním období 2023 podává žák nejpozději do 30. listopadu 2022.

• Přihlášky k MZ (včetně opravných zkoušek) v podzimním zkušebním období 2023 pak nejpozději do 25. června 2023.

• Nejzazší termín, kdy si žák převezme výpis z přihlášky z informačního systému a správnost potvrdí podpisem protokolu o předání výpisu – 16. prosince 2022.

• Každý žák se bude registrovat ve výsledkovém portálu žáka (VPŽ) – termín registrace – bude upřesněn.

 

 Další informace 

- dle novelizace vyhlášky 177/2009 Sb., ve znění účinném od 15. 10. 2020 

Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v přecházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura u společné části maturitní zkoušky tak, aby byla zachována rovnost přístupu ke vzdělávání. 

Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a má možnost použít překladový slovník. 

Žáci si mohou výsledek 1 povinné profilové zkoušky z cizího jazyka  nahradit certifikátem standardizované zkoušky. Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e), lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může podle odstavce 1 zvolit jako náhradu jedné profilové zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace je platná pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce. 

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. 

Odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky

Doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydané školským poradenským zařízením obsahuje uvedení kategorie a skupiny.
Doporučení je platné nejdéle 2 roky od data vydání. 
Doporučení žák odevzdá řediteli školy spolu s přihláškou k maturitní zkoušce. 
Doporučení je zároveň evidováno v anonymizované podobě v informačním systému Centra. 
 
Základní pravidla pro konání maturitní zkoušky
Pro složení maturitní zkoušky je potřeba vykonat úspěšně obě její části. K získání maturitního vysvědčení stačí, aby žák vykonal úspěšně všechny povinné zkoušky společné a profilové části, které uvedl na přihlášce. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek (jak ve společné, tak v profilové části) tak nemají vliv na celkový výsledek žáka.
 
Didaktické testy ve společné části jsou hodnoceny centrálně na základě kritérií hodnocení vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Pro školní rok 2022/20232 budou kritéria vydána nejpozději do 31. března 2023. Hodnocení zkoušek profilové části stanovuje ředitel školy v souladu s pravidly stanovenými školským zákonem a maturitní vyhláškou.
 
Pokud se ke zkoušce žáci nedostaví, mohou omluvit svou nepřítomnost řediteli školy do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky. V případě, že ředitel školy omluvu uzná, vzniká žákům právo konat náhradní zkoušku. V případě, že žáci u zkoušky neuspějí, mohou konat 2 opravné zkoušky z každého zkušebního předmětu (mají tedy celkem 3 pokusy). To neplatí pro nepovinné zkoušky, z nichž nelze konat opravnou zkoušku. Výjimku tvoří maturanti, kteří byli žáky posledního ročníku ve školním roce 2020/2021, kterým byl na základě opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy navýšen počet opravných zkoušek u didaktických testů společné části a praktických zkoušek profilové části o 1 opravnou zkoušku z každé zkoušky (tzn. tito maturanti mají u těchto zkoušek celkem 4 pokusy). Navýšení počtu opravných zkoušek o 1 opravnou zkoušku u didaktického testu či praktické zkoušky se nad rámec výše uvedené skupiny žáků týká také všech dalších maturantů, kteří byli ve školním roce 2020/2021 přihlášeni k těmto zkouškám v jarním nebo podzimním zkušebním období v rámci opravné nebo náhradní zkoušky.

 

 
 

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce