Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

Informace k maturitním zkouškám 2021

Ředitelka Církevní střední zdravotnické školy Jana Pavla II. rozhodla na základě novely Školského zákona podle zákona č. 284/2020 Sb. s účinností od 1. 10. 2020 a vzhledem k opatření MŠMT ČR č. j. MSMT-31622/2020-1 a stanovila pro školní rok 2020/ 2021  níže uvedenou nabídku povinných a nepovinných maturitních zkoušek:

Společná část MZ

Didaktické testy – český jazyk a literatura a anglický jazyk

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů (předměty: český jazyk a literatura a anglický jazyk) v jarním zkušebním období roku 2021 od pondělí 3. května 2021 do pátku 7. května 2021

Profilová maturitní zkouška

Obor – Zdravotnický asistent, 53-41-M/01, školní vzdělávací program „Praktická sestra“

forma: denní studium

Povinné profilové maturitní zkoušky:

Český jazyk a literatura: ústní a písemná maturitní zkouška

Anglický jazyk: ústní a písemná maturitní zkouška

Ošetřování nemocných: praktická maturitní zkouška

Ošetřovatelství: ústní maturitní zkouška

Nepovinné zkoušky :

Křesťanská nauka – ústní maturitní zkouška

Somatologie – ústní maturitní zkouška

Informační a komunikační technologie – ústní maturitní zkouška s praktickou prezentací

Psychologie a komunikace – maturitní práce a její obhajoba

 

Obor – Praktická sestra, 53-41-M/03, školní vzdělávací program „Praktická sestra“

forma: dálkové zkrácené studium

Povinné profilové maturitní zkoušky:

Ošetřování nemocných: praktická maturitní zkouška

Ošetřovatelství: ústní maturitní zkouška

Nepovinné zkoušky:

Křesťanská nauka – ústní maturitní zkouška

Somatologie – ústní maturitní zkouška 

Psychologie a komunikace – maturitní práce a její obhajoba

 

Rozpis témat pro jednotlivé předměty: viz níže odkaz  s přehledem témat

• Přihlášky k MZ (včetně opravných zkoušek) v jarním zkušebním období 2021 podává žák nejpozději do 30. listopadu 2020.

• Nejzazší termín, kdy si žák převezme výpis z přihlášky z informačního systému a správnost potvrdí podpisem protokolu o předání výpisu – bude upřesněno.

• Každý žák se bude registrovat ve výsledkovém portálu žáka (termín registrace – bude upřesněno)

 

Veškeré aktuální informace ke společné části maturitních zkoušek = didaktických testů pro jednotlivé předměty, legislativní a organizační změny najdete na www.maturita.cermat.cz 

V přílohách níže naleznete Kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce a témata k profilové maturitní zkoušce.

 

Další informace 

- dle novelizace vyhlášky 177/2009 Sb., ve znění účinném od 15. 10. 2020 

Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v přecházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura u společné části maturitní zkoušky tak, aby byla zachována rovnost přístupu ke vzdělávání. 

Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a má možnost použít překladový slovník. 

Nahrazující zkouška z cizího jazyka. Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e), lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může podle odstavce 1 zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace je platná pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce. 

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. 

Odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky

Doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydané školským poradenským zařízením obsahuje uvedení kategorie a skupiny.
Doporučení je platné nejdéle 2 roky od data vydání. 
Doporučení žák odevzdá řediteli školy spolu s přihláškou k maturitní zkoušce. 
Doporučení je zároveň evidováno v anonymizované podobě v informačním systému Centra. 

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce