Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

Informace k maturitním zkouškám 2021

Ředitelka Církevní střední zdravotnické školy Jana Pavla II. rozhodla na základě novely Školského zákona podle zákona č. 284/2020 Sb. s účinností od 1. 10. 2020 a vzhledem k opatření MŠMT ČR č. j. MSMT-31622/2020-1 stanovila pro školní rok 2020/ 2021  níže uvedenou nabídku povinných a nepovinných maturitních zkoušek a podává informace o změnách ve smyslu opatření MŠMT ČR č. 3267/2021-1, dodatkem k OOP č.j. 3267/2021-2 a OOP č.j. 3267/2021-3 Viz odkaz níže-celý text opatření a další úpravy maturitní zkoušky 2021.

Pozor! Změny se netýkají žáků z minulých projektů, kteří dělají opravné zkoušky.

Společná část MZ

Didaktické testy – český jazyk a literatura a anglický jazyk

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů (předměty: český jazyk a literatura a anglický jazyk) v jarním zkušebním období roku 2021 od 24. května - 26. května 2021 (viz maturitní kalendář včetně náhradních termínů)

V jarním a podzimním zkušebním období 2021 trvá didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura 85 minut, ze zkušebního předmětu cizí jazyk 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti.

Zohlednění žáků, kteří od října 12.10. 2020 v rámci pracovní povinnosti nebo dobrovolně odpracovali alespoň 160 hodin: viz text OOP č.j. 3267/2021-3 a „Další úpravy maturitní zkoušky 2021“  

Maturitní kalendář 2021 ZDE

 

Profilová maturitní zkouška

Obor – Zdravotnický asistent, 53-41-M/01, školní vzdělávací program „Praktická sestra“

forma: denní studium

Nepovinné zkoušky (přesun původně povinných zkoušek do nepovinných zkoušek od března 2021):

Český jazyk a literatura - ústní maturitní zkouška: koná se dobrovolně

písemná maturitní zkouška z CJL se ruší

Anglický jazyk - ústní maturitní zkouška: koná se dobrovolně

písemná maturitní zkouška z ANJ se ruší

Povinné profilové maturitní zkoušky:

Ošetřování nemocných: praktická maturitní zkouška

Ošetřovatelství: ústní maturitní zkouška

Nepovinné zkoušky :

Křesťanská nauka – ústní maturitní zkouška

Somatologie – ústní maturitní zkouška

Informační a komunikační technologie – ústní maturitní zkouška s praktickou prezentací

Psychologie a komunikace – maturitní práce a její obhajoba

 

Obor – Praktická sestra, 53-41-M/03, školní vzdělávací program „Praktická sestra“

forma: dálkové zkrácené studium

Povinné profilové maturitní zkoušky:

Ošetřování nemocných: praktická maturitní zkouška

Ošetřovatelství: ústní maturitní zkouška

Nepovinné zkoušky:

Křesťanská nauka – ústní maturitní zkouška

Somatologie – ústní maturitní zkouška 

Psychologie a komunikace – maturitní práce a její obhajoba

 

Rozpis témat pro jednotlivé předměty: viz níže odkaz  s přehledem témat

• Přihlášky k MZ (včetně opravných zkoušek) v jarním zkušebním období 2021 podává žák nejpozději do 30. listopadu 2020.

• Nejzazší termín, kdy si žák převezme výpis z přihlášky z informačního systému a správnost potvrdí podpisem protokolu o předání výpisu – 17. prosinec 2020

• Každý žák se bude registrovat ve výsledkovém portálu žáka - termín registrace – od 4.1. 2021, kód pro přihlášení je uveden na výpisu z přihlášky, který jste obdrželi v prosinci 2020

• Pokud se žák rozhodne vykonat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury, anglického jazyka, písemně o tom informuje ředitelku školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021. Sdělení je součástí maturitní dokumentace.

 • Pokud žák chce využít „zohlednění“ – nekonání didaktických testů v souvislosti s odpracováním příslušného počtu hodin ve zdravotnickém zařízení (pracovní povinnost, dobrovolné zapojení), předloží ředitelce školy nejpozději do 17. 5. 2021 potvrzení o splnění minimálně 160 hodin u orgánů veřejného zdraví, poskytovatelů zdravotnických služeb lůžkové péče nebo u poskytovatelů sociálních služeb. Potvrzení je součástí maturitní dokumentace. Viz text: Dokládání pracovní doby a výčet uznatelných zařízení.

• Pokud se žák rozhodne konat didaktické testy, je povinen to oznámit ředitelce školy nejpozději do dne předcházejícímu jejich konání. Termíny DT - 24. května - 26. května 2021

 

Termíny ústních maturitních zkoušek / PODZIM:

Třída 4.ZA, obor – Zdravotnický asistent, 53-41-M/01, školní vzdělávací program „Praktická sestra“, forma: denní studium

• Profilové ústní maturitní zkoušky: 7. 9. 2021

 

 

Informace o podmínkách, kritériích a hodnocení profilových zkoušek jsou k dispozici ke stažení níže. 

Veškeré aktuální informace ke společné části maturitních zkoušek = didaktických testů pro jednotlivé předměty, legislativní a organizační změny najdete na www.maturita.cermat.cz 

V přílohách níže naleznete Kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce a témata k profilové maturitní zkoušce.

 

Další informace 

- dle novelizace vyhlášky 177/2009 Sb., ve znění účinném od 15. 10. 2020 

Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v přecházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura u společné části maturitní zkoušky tak, aby byla zachována rovnost přístupu ke vzdělávání. 

Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a má možnost použít překladový slovník. 

Nahrazující zkouška z cizího jazyka. Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e), lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může podle odstavce 1 zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace je platná pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce. 

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. 

Odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky

Doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydané školským poradenským zařízením obsahuje uvedení kategorie a skupiny.
Doporučení je platné nejdéle 2 roky od data vydání. 
Doporučení žák odevzdá řediteli školy spolu s přihláškou k maturitní zkoušce. 
Doporučení je zároveň evidováno v anonymizované podobě v informačním systému Centra. 

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce